အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီး႒ာန၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဘဝျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ လွည္းကူးၿမိဳ႕၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဥကၠံၿမိဳ႔ရွိ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ (၁၂၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (Microfinance) ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ား တကိုယ္ရည္က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လံုမနီ အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားအား ေပးေ၀ကာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသို႔ အသိပညာရရွိေစႏိုင္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ လူမႈ၀န္းက်င္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္တကြ တစ္သက္တာ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍၊ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏သမီးငယ္မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း မ်ားႏွင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားကို စံနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မက ကိုယ္ပိုင္စက္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရစ္က်ေငြေပးေခ်စံနစ္ျဖင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို ၀ယ္ယူေပးခဲ့ပါသည္။

Women’s Forum Myanmar- ASEAN 2014

"အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိၿပီး၊ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျချပဳတဲ့၊ အဓိကက်တဲ့ အမ်ဳိးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔လဲ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခန္းက႑မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာစြာပါ၀င္ၿပီး၊ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"  _ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ Women’s Forum Myanmar-ASEAN 2014 ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ Women’s Forum Myanmar-ASEAN 2014 တြင္ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွStrategic Partner အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုဖိုရမ္တြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား လူမႈပတ္၀န္းက်င္၌ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ က်ားမမခြဲျခားပဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမွ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးက႑မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသည္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာ နယ္ပယ္မ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ပါ နား၊ မ်က္စိ ပြင့္ေစေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ထိုဖိုရမ္က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္ အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းစဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤဖိုရမ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သကဲ့သို႔၊ ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း  အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ၄င္း၏ အမွာစကားကို ယခုလို ေပးပို႔ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

"ကၽြန္မအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ယခုုထက္ပိုၿပီး ပါ၀င္လာေစခ်င္ပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ထက္ထက္ျမက္ျမက္နဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ အင္မတန္ နည္းပါးေနပါေသးတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ဒီလို အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ အေျပာင္းအလဲေတြ လိုအပ္ပါတယ္၊ အစိုးရကက္ဘိနက္မွာ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာက အဓိကမက်ပါဘူး၊ လက္ရွိ ပါ၀င္ခြင့္ရေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတိုင္းဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဒါမွမဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္၊ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ တရားမွ်မွ်တတနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာက ပိုအဓိကက်ပါတယ္၊"- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ Women’s Forum Myanmar-ASEAN 2014 ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

ထိုသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရည္မွန္း၍ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၏ “အနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း” သည္“Women’s Forum Myanmar-ASEAN” ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ တစ္တပ္တစ္အား ပ့ံပိုးပါ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုဖိုရမ္တြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတတ္သိပညာရွင္မ်ားပါ၀င္၍ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အသီးသီး ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကရာ၊ ကေမၻာဇဘဏ္မွ အမ်ဳဳိးသမီးအရာထမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ယခုအခါ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္းမွ (၆၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၅၀.၈) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးအရာထမ္းဦးေရတိုးျမွင့္ကာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနသည္ကို ဂုဏ္ယူစဖြယ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

Daw Nang Lang Khan, Co-founder of KBZ Brighter Future Myanmar Foundation at Myanamar Investment Outreach Forum and Women in Myanmar's Economy Forum commissioned by KBZ Bank and KBZ  Brighter Future Myanmar Foundation in New York City in September 2014, of which intension is to provide market solutions and financial advancement for Myanmar people and the country at large.