လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

"ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ လူမႈ၀န္းက်င္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားအား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍၊ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ရပ္ စနစ္တက်ခ်မွတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၏ Water Project စီမံကိန္းႀကီးသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၇.၂) မီလီယံေက်ာ္ အကုန္အက်ခံၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၱေလးေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးခဲ့ကာ ေရေကာင္းေရသန္႔မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

"ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံအျပား ေရေဘးသင့္ခ်ိန္၊ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ လိုအပ္သမွ် ပါ၀င္လွဴဒါန္းယံုမွ်မက၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္"

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီး႒ာန၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဘဝျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ လွည္းကူးၿမိဳ႕၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဥကၠံၿမိဳ႔ရွိ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ (၁၂၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (Microfinance) ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္း စိုျပည္ေစေရးအတြက္ "အနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း" မွ ဦးေဆာင္၍ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇအုပ္စုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အတူတကြ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

"ပညာျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္ ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင္မည္" ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားစြာ ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိ႕တို႔၌ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲႀကီး က်င္းပျခင္း။