ဆက္သြယ္ရန္

CSR Department

လိပ္စာ
အမွတ္- ၆၁၅/၁၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း/ ဖက္(စ္)
(+၉၅) ၀၁-၅၁၃၈၄၉

အီးေမးလ္
thazin.maung@kbzgroup.com.mm